Regulamin sklepu online

1. Definicje zwrotów i pojęć użytych w niniejszym regulaminie

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.herbata.com.pl

1.4. Sklep internetowy, Sklep – serwis internetowy dostępny pod www.herbata.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.

1.5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą SIKKIM s.c. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

1.7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.herbata.com.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy www.herbata.com.pl prowadzony jest przez firmę SIKKIM s.c. z siedzibą w Warszawie 02-585, mieszczącą się przy Al. Niepodległości 88, której nadano numer NIP 5212959454 oraz numer Regon 013281807.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego
d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.9. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadają stosowne certyfikaty i badania, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski tym samym całej Unii Europejskiej. 


3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Przedstawiciel firmy SIKKIM s.c. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich
b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego
c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez [nazwa prowadzącego] za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy SIKKIM s.c.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody przedstawiciela firmy SIKKIM s.c.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, dostawca usług Sklepu internetowego podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich
b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam)
d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla obsługi Sklepu www.herbata.com.pl
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego
f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.8. Nasza strona internetowa działa w oparciu o technologię plików "cookies". Pliki "cookies" to pliki tekstowe, które przechowywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających naszą stronę w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania ze strony oraz możliwości przechowywania informacji o logowaniu i otwartch sesjach. Brak obsługi plików "cookies" przez przeglądarkę internetową stosowaną przez odwiedzającego, czy też Klienta nie powoduje niemożności przeglądania zawartości, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu niektórych skryptów, dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików "cookies". Zastosowanie plików "cookies" ma to do siebie, iż również w tych plikach zapisywane są informacje dotyczące aktualnej sesji zalogowanego Klienta na stronie Sklepu, przez co należy rozumieć okres czasu od chwili zalogowania do swojego konta poprzez podanie loginu i hasła, do czasu samodzielnego lub automatycznego wylogowania przez brak aktywności przez ponad 30 minut. Powyższe ma takie znaczenie, iż w okresie od zalogowania się, do czasu samodzielnego wylogowania lub automatycznego wylogowania przez stronę Sklepu, konto Klienta dostępne jest dla wszystkich osób korzystających z komputera z którego dokonano zalogowania. Osoby zasiadająca przy takim komputerze, będą miały możliwość korzystania ze strony Sklepu tak jak zalogowany Klient, a więc będą miały dostęp do wszystkich jego danych i historii zakupowej. Powyższe należy mieć na uwadze i nie należy pozostawiać komputera ze stanem zalogowania dostępnego dla innych osób, gdyż daje to tym osobom możliwość przeglądania i korzystania z zasobów Sklepu tak, jakby to robił zalogowany Klient.


4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.herbata.com.pl, dokonać wyboru Towaru lub Towarów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a.) przedmiotu zamówienia
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują)
c.) wybranej metody płatności
d.) wybranego sposobu dostawy
e.) szacowanego czasu dostawy

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą SIKKIM s.c. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta potwierdzenia sprzedaży widocznej w karcie Zamówienia.


5. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W szczególnych przypadkach dostępna jest również dostawa poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymaga to jednak akceptacji ze strony obsługi Sklepu oraz zobowiązania Klienta do poniesienia dodatkowych, osobno ustalonych kosztów wysyłki.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową. Istnieje również możliwość odbioru osobistego z siedziby firmy SIKKIM s.c. po potwierdzeniu ze strony Sklepu. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia

5.3. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych. Jest to czas, który potrzebujemy, aby skompletować zamówione towary i zrealizować wysyłkę. W przypadku, gdy czas realizacji byłby dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu. Firma kurierska zobowiązana jest do dostarczenia przesyłki w ciągu 1-2 dni roboczych po wysyłce z naszego magazynu, jednakże w okresach wzmożonych zakupów i świąt czas ten może ulec zmianie i jest niezależny od obsługi naszego sklepu.


6. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia płatności:
a.) przelewem na wskazany w chwili potwierdzenia Zamówienia numer konta bankowego firmy SIKKIM s.c.
b.) płatnością w systemie płatności elektronicznych udostępnianych przez dostawcę usług Sklepu internetowego, numer konta bankowego podanego w tym przypadku może różnić się od konta bankowego firmy SIKKIM s.c. jednakże dokonanie płatności na ten rachunek traktowane jest jako zapłata i potwierdzane jest stosową informacją o zaksięgowaniu wpłaty za zakupione Towary

c.) płatnością pobraniową realizowaną przez wybranego w trakcie składania zamówienia przewoźnik

d.) płatnością gotówkową w przypadku odbioru osobistego przez Kupującego

 

7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie i wysyłając je na adres siedziby firmy SIKKIM s.c. podany w niniejszym Regulaminie w terminie 14 dni.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a.) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

b
.) towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar wraz z dowodem zakupu należy zwrócić na adres siedziby firmy SIKKIM s.c. podany w niniejszym regulaminie.

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.


8. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Firma SIKKIM s.c. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy składać poprzez odpowiedni mechanizm reklamacj CRM znajdujący się w Sklepie internetowym, lub kierować na adres mailowy podany na głownej stronie Sklepu. Firma SIKKIM s.c. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Firma SIKKIM s.c. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

8.4. W przypadku wysyłki zakupionych Towarów firmą kurierską lub za pośrednictwem Poczty jedyną formą złożenia roszczenia do podmiotu odpowiedzialnego za transport (dotyczącą stanu przesyłki lub w przypadku ewidentnego naruszenia lub zamiany opakowania ewentualnych braków wewnątrz przesyłki) jest otworzenie przez Klienta przesyłki w obecności kuriera lub listonosza w celu zweryfikowania stanu, zawartości i ilości zamówionego towaru, a w przypadku niezgodności spisania protokołu reklamacyjnego.

 

9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Firma SIKKIM s.c. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściciela Sklepu internetowego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres podany na stronie głównej Sklepu, przy użyciu formularza kontaktowego lub pisemnie na adres siedziby firmy SIKKIM s.c.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.


10. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą SIKKIM s.c. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą SIKKIM s.c. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy SIKKIM s.c.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Niniejsza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej odwiedzając ten link.
© 1998-2020 Znak, nazwa firmy oraz obrazy i treść dokumentu są prawnie chronione i nie mogą być w żaden sposób powielane bez pisemnej zgody właściciela.

pixelpixelpixelpixel